top of page

About Us

Mission Statement 

Our mission is to glorify our Lord God by showing love, building up each other, reaching out to the community, and striving to be more Christ-like.  

 Vision Statement 

We are catching the vision of God for VNBCA.  We believe that God has called us to commit and excel in the following:

TO KNOW: The life that transforms

We envision that we will be an impact church where lives are changed by the word of God.  People engage and embrace the word of God for renewal of mind and transformation of life.  We see ourselves becoming a resource and training center where we teach, equip, and send people out to expand God’s kingdom on earth.

 

TO LOVE: The heart that yearns

We envision that VNBCA will be a caring family of Christ where people find love, guidance, encouragement, and friendship.  We see our church striving to nurture and build up healthy families.  We see all people passionately long to worship God.  VNBC will be a place where people can meet and experience God.  It will be a place where people are not ashamed but eagerly inviting their friends to come.

 

TO SERVE: The hand that gives

We envision that VNBCA will be a place where believers are discovered their spiritual gifts and willingly to serve God and others.  We see church members will bring their families and neighbors to God and develop them to Christ-like maturity.  We envision that one day VNBC will bring the love of Christ to the community.  We are: REACHING-TEACHING-SENDING.

 

This is our faith, prayer, and commitment.  This can be done and must be done for the glory of God.

 

 

 

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Hội thánh VNBCA chúng ta là làm vinh hiển Danh Chúa bằng cách bày tỏ tình yêu thương, xây dựng lẫn nhau, truyền bá sự cứu rỗi cho cộng đồng, để được ngày càng giống Đấng Christ hơn.

 Khải Tượng

Hội thánh VNBCA nhận khải tượng từ nơi Chúa. Chúng tôi tin rằng Chúa giao thác cho chúng ta thực hiện những điều sau đây:

GIA TĂNG SỰ HIỂU BIẾT: Đời sống biến đổi

Chúng tôi hình dung Hội thánh sẽ trở nên một Hội Thánh có ảnh hưởng khiến nhiều đời sống được thay đổi bởi Lời của Chúa. Dân sự ham thích học hỏi và ứng dụng Lời Chúa để làm mới lại tấm lòng và biến đổi đời sống mình. Chúng tôi có khải tượng Hội thánh sẽ trở thành nguồn nhân lực, một trung tâm huấn luyện, trang bị, và sai phái nhiều người đi ra mở rộng Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất.

 

GIA TĂNG TÌNH YÊU THƯƠNG: Tấm lòng khao khát

Chúng tôi hình dung Hội thánh VNBCA sẽ là một gia đình quan tâm trong Đấng Christ trong đó mọi người tìm thấy tình yêu thương, tình thân hữu, sự hướng dẫn, và khích lệ. Hội thánh sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và xây dựng những gia đình lành mạnh.  Chúng tôi thấy mọi thành viên ham thích thờ phượng Chúa một cách nhiệt thành. Hội thánh VNBCA sẽ là nơi mọi người gặp gỡ và kinh nghiệm chính Chúa trong đời sống họ. VNBCA là nơi mọi người mạnh dạn mời thân hữu đến cùng thờ phượng Chúa.

 

NỔ LỰC PHỤC VỤ: Bàn tay dâng hiến

Chúng tôi hình dung Hội thánh VNBCA sẽ là nơi  giúp các thành viên khám phá ân tứ thuộc linh của mình vui lòng phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng tôi thấy mọi thành viên trong Hội thánh mang gia đình, láng giềng đến với Chúa và hướng dẫn họ trở nên những đời sống trưởng thành giống Đấng Christ. Chúng tôi hình dung Hội thánh VNBCA sẽ đem tình yêu của Chúa đến cho cộng đồng. Chúng ta  sẽ trở thành trung tâm CHỨNG ĐẠO – HUẤN LUYỆN – SAI ĐI.

 

Đây là lòng tin, lời cầu nguyện và sự hứa nguyện của chúng tôi. Mọi sự sẽ được thành quy mọi vinh hiển cho Chúa chúng ta.

bottom of page